Privé Spa Bibi in Rotterdam | Reserveer online uw privé Spa

Privé Spa Bibi in Rotterdam | Reserveer online uw privé sauna

06 255 143 91

06 255 143 91

Disclaimer

Op deze pagina vind u de disclaimer van Spa Bibi, zoals deze beschikbaar is gesteld door Spa Bibi. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij deze informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

• Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgende de regelingen van het dwingend recht.

• Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spa Bibi is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Spa Bibi. Geen garantie op juistheid. Indien van toepassing.

• Voor de prijzen die op onze website staan, geld dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer of typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Spa Bibi te mogen claimen of te veronderstellen.

• Spa Bibi streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist te zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

• De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder eigen vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behoudens ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te  verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Spa Bibi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige
informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Spa Bibi op deze pagina.